مقایسه میزان نیروی پیچ های ارتودنسی

ارتودنسینیروی پیچ های گسترش فکی ارتودنسی بسیار زیاد و منقطع هستند و این امر سبب ایجاد تفاوت زیاد در ساختار نیروی حاصله با نیرویی مطلوب برای حرکت دندان می شود. از این رو، به دنبال فعال شدن پیچ ، نیروی سنگین وارده به دندان¬ها، به سرعت از میان رفته و فعال شدن دوباره با فاصله ی زمانی کوتاه، سبب آسیب به دندانها و لثه می گردد.

در ضمن یکی دیگر از معایب، مشکل همکاری بیمار در فعال سازی پیچ می باشد. ما پس از طراحی و ثبت اختراع یک پیچ گسترش دهنده ی فک آن را با دیگر پیچ ها مقایسه کردیم.
پیچ  مورد نظر در ابعادی همانند با دیگر پیچ ها با قابلیت گسترش هشت میلیمتر ساخته شد. پیچ  در یک پلاک متحرک ارتودنسی گذاشته شد و به وسیله ی دستگاه آزمون فشار، منحنی نیروی آن رسم و مقایسه شد. میزان نیروی پیچ طراحی شده، نسبت به دیگر پیچ ها کمتر و مداوم تربود.
در مقایسه با نیروی متناوب و سنگین دیگر پیچ ها، پیچ طراحی شده در این بررسی نیروی سبک و پیوسته وارد کرد و می توان از آن در ساخت پلاکهای ارتودنسی استفاده کرد.
مرتضی عشاق، شهلا مومنی دانایی، محمدرحیم همتیان، محمودرضا عشاق، علی هادیون زاده، سید امیر عباس صبوری