IOTN NEW

ارتودنسیدر مطالعه ای که جهت بررسی نیاز به ارتودنسی در افراد 14 تا 18 سال انجام دادیم، 1818 دانش آموز را در شهر شیراز مورد معاینه قرار دادیم. با کمک شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) 59 درصد دانش آموزان نیازی به ارتودنسی نداشتند ولی 28 درصد آنان به میزان متوسط و 11 درصد به شکل قطعی نیاز به درمان ارتودنسی داشتند. این مطالعه همچنین نشان داد که جوانان شیراز نسبتا نیاز کمی به درمان ارتودنسی دارند.