نمونه ارتودنسی

در برخی بیماران، مشکل اصلی کوچکی و عقب بودن فک پایین است. در این موارد درمان ایده آل انجام ارتودنسی متحرک در سنین رشد می باشد. اگر بیمار از پلاکهای ارتودنسی طبق دستورات متخصص ارتودنسی استفاده نماید، مشکل کوچکی و عقب بودن فک پایین اصلاح می شود و نیمرخ بیمار بهبود می یابد.
در بیماری که در تصاویر زیر مشاهده می نمایید ابتدا یک دوره درمان ارتودنسی متحرک جهت تحریک رشد فک پایین انجام شد. پس از بهبود وضعیت فک، نوبت به ردیف کردن نامرتبی دندانها رسید که نیاز به ارتودنسی ثابت دو فک داشتند.
دکتر عشاق مسوولیت درمان دو مرحله ای ایشان را برعهده داشتند و تصاویر بعد از درمان، نشان دهنده ی وضعیت بهبود یافته ی نیمرخ و مرتبی کامل دندانها می باشد.

ortodonsi1 نمونه ارتودنسی - ارتودنسی

نمونه ارتودنسی

اگر مشکل جلو زدگی فک در سن رشد درمان نشود، در سن بزرگسالی نیاز به ارتودنسی و جراحی فک خواهد بود. در بیماری که مشاهده می کنید کوچکی و عقب بودن فک بالا و بزرگی و جلوزذگی فک پایین دیده می شود. در این بیمار علاوه بر مشکل فکی، کمبود فضای فکی مشاهده می شود به نحوی که برخی از دندانهای دایمی و اصلی فضای کافی جهت رویش دندانها نداشتند و از بالای لثه رویش یافتند. بهداشت ضعیف دندانها موجب پوسیدگی های وسیع دندانی نیز شده است.
برای درمان این جوان، دکتر عشاق- متخصص ارتودنسی- درمان ارتودنسی ثابت دو فک را آغاز کردند و در میانه ی درمان دو ساله ی ارتودنسی، متخصص جراحی فک و صورت توسط جراحی مشکل فک را اصلاح نمودند.
در تصاویر بعد از درمان بهبود وضیت فک و مرتبی دندانها قابل مشاهده است.

نمونه ارتودنسی

نمونه ارتودنسی

یکی از مواردی که نیاز به درمان ارتودنسی دارد ناقرینگی قوس فکی و عدم تقارن خط لبخند می باشد. در بیماری که مشاهده می کنید علاوه بر نامرتبی واضح دندانها، آنچه بیمار را آزار می داد ناقرینگی و کج بودن قوس لبخند بود و درخواست طراحی لبخند داشتند. دکتر عشاق- متخصص ارتودنسی- توسط درمان ارتودنسی ثابت دو فک، هم ردیف بودن دندانها را فراهم نمودند و هم خط لبخند قرینه ای ایجاد کردند.

نمونه ارتودنسی